kos

Kok

Celkem: 0 ks
Cena: 0 K

Vstup do koku

Reklamace

Reklaman podmnky


1. Odpovdnost za vady zbo a zruka

Kupujc je povinen prohldnout zbo bezprostedn pi jeho pevzet. Pokud je zjitno mechanick pokozen obalu vrobku, je kupujc povinen zkontrolovat stav zbo a v ppad pokozen vyhotovit zznam o pokozen za ptomnosti dopravce. Odpovdnost za pokozen v prbhu pepravy nese dopravce. Veker zbo je pojitno. Na zklad vyhotovenho zznamu bude zkaznkovi po uzaven kodn udlosti s dopravcem poskytnuta pimen sleva nebo dodn nov vrobek. Podepsnm pepravnho listu kupujcm, kupujc souhlas s jeho pevzetm a stvrzuje, e dorazilo nepokozen vinou dopravy. Na pozdj reklamce zpsoben vinou dopravy nelze brt zetel a budou zamtnuty. Zruka se nevztahuje na bn opoteben vci (nebo jejch dl) zpsoben pouvnm. Krat ivotnost vrobku nelze tedy povaovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Zrun doba vem osobm, pouvajcm vrobek pro el podnikn nebo obchodu s danm vrobkem, nen stanovena Obanskm zkonkem a stanovuje ji konkrtn dovozce zbo do R. Zrun doba uveden na naich strnkch je urena pro koncov zkaznky, nikoliv pro firmy (nkup na IO). V ppad, e vc pi pevzet kupujcm nen ve shod s kupn smlouvou (tzv. rozpor s kupn smlouvou), m kupujc prvo na to, aby prodvajc bezplatn a bez zbytenho odkladu vc uvedl do stavu odpovdajcho kupn smlouv, a to podle poadavku kupujcho bu vmnou vci, nebo jej opravou; nen-li takov postup mon, me kupujc poadovat pimenou slevu z ceny vci nebo od smlouvy odstoupit. To neplat, pokud kupujc ped pevzetm vci o rozporu s kupn smlouvou vdl nebo rozpor s kupn smlouvou sm zpsobil. Rozpor s kupn smlouvou, kter se projev bhem esti msc ode dne pevzet vci, se povauje za rozpor existujc ji pi jejm pevzet, pokud to neodporuje povaze vci nebo pokud se neproke opak.

V ppad rozporu zbo se smlouvou m spotebitel nrok na tzv. zjednn npravy a to:

- bezplatnm uvedenm spotebnho zbo do stavu odpovdajcho smlouv prostednictvm opravy

- pimenm snenm kupn ceny
- nhradnm dodnm zbo

- odstoupenm od kupn smlouvy, nejsou-li 3 ve uveden monsti mon.

 

Nejprve me spotebitel poadovat u prodvajcho bezplatnou opravu nebo bezplatn nhradn dodn zbo. Kupujc m prvo na vmnu zbo jen tehdy, nen-li to vzhledem k povaze vady nemrn. O tom, zda je vada mrn, rozhodne prodvajc a to formou psemnho posouzen tto vady. V tomto ppad bude zbo vymnno za stejn kus, ppadn vrcena ji zaplacen stka zpt. Prva z odpovdnosti za vady se uplatuj u prodvajcho, u kterho byla vc zakoupena. Je-li vak v zrunm list uvedena jin spolenost uren k oprav, kter je v mst prodvajcho nebo v mst pro kupujcho blim, uplatn kupujc prvo na opravu u spolenosti uren k proveden zrun opravy. V ppad, e nen mon zajistit opravu tmto zpsobem, zajist opravu prodvajc. V ppad, e nen reklamovan zbo osobn pedno k reklamaci prodvajcmu, je kupujc odpovdn za pepravu a ppadn kody pi n zpsoben. K peprav reklamovanho zbo pouvejte vhradn originln obaly. Pesto i v ppad pokozen nese plnou odpovdnost kupujc a na jeho nklady bude pokozen zbo zaslno zpt, jeliko reklamace na zklad mechanickho pokozen nen uznateln. Zsilka by mla bt pojitna.
 
2. Postup reklamace

Pi uplatovn reklamace dodrujte nsledujc chronologick postup:

Ped samotnm zahjenm reklamanho procesu ze strany kupujcho kontaktujte prodvajcho emailem nebo telefonicky o vzniklm problmu.

Je pravidlem, e 90 % reklamac a stnost lze rychle vydit ke v spokojenosti pouze po telefonick domluv. Tzn. zaslnm ihned novho nhradnho dlu, pop. okamitou opravou pokozenho zbo.

V ppad, e nedojde ke shod, prosme o nsledujc postup:

Sthnte si REKLAMAN LIST a vyplte jej. Zalete zbo na adresu poadovanou prodvajcm. Ve vlastnm zjmu, prosme, zaslejte reklamovan produkty uren prodvajcmu na pesnou adresu, aby dolo ke zkrcen doby reklamace. Zbo zaslejte pouze v originln obalu nebo vyhovujcm pepravnm obalu, jinak nerume za ppadn mechanick pokozen pi peprav zbo do na provozovny. Pi osobnm podn reklamace je nutn zbo pedat t vetn pvodnho obalu nebo odpovdajcho obalu zajiujc bezpen transport.

3. Neoprvnn reklamace zbo

Neoprvnnost reklamace mus bt ze strany prodvajcho doloena psemnm vyjdenm autorizovan servisn organizace dan znaky.
Celkem zbo: 0 ks
Celkem bez DPH: 0 K
Celkem s DPH: 0 K
Celkem s DPH: 0


airsoft komunita

Kolik jste ochotni do zbran investovat?

2 - 5 tis.

 

36.3 %

5 - 10 tis.

 

21.5 %

10 - 20 tis.

 

19.4 %

nad 20 tis.

 

22.8 %

celkem hlas: 36230

Kolik je Vm jako fanoukovi airsoftu let?

pod 15

 

32.3 %

16-20

 

26.1 %

21-35

 

21.5 %

35 a vce

 

20 %

celkem hlas: 34962

Kter model pistole Z 75 je V oblben??

CZ 75 D COMPACT

 

34.8 %

CZ 75 P-07 DUTY S.

 

29.8 %

CZ 75 SP-01 SHADOW

 

35.4 %

celkem hlas: 21246