kos

Kok

Celkem: 0 ks
Cena: 0 K

Vstup do koku

Airsoft, historie airsoftu a jeho pravidla.
Airsoft je, dalo by se ct druhem vojenskho sportu (pitom slovo sport je v tomhle ppad nepesn a nevhodn). V airsoftu toti nenajdete dn dresy, hit, rozhod, apod. Airsoft je nkdy pirovnvn k paintballu, ale oproti paintballu se v airsoftu pouv plastov 6 a 8 mm stelivo, kter neobsahuje dn barvivo. Dle jsou airsoftov zbran ve vtin ppadech pesnmi replikami skutench palnch zbran. Airsoft se provozuje nkolika zpsoby, pro nkoho je to hra nebo-li konek, kterm se zabav a odreaguj na pr hodin od bnho ivota a pro druh je to ivotn styl, kdy se airsofci sna napodobit vstroj, vzbroj, trninkem nebo tak chovnm vybran jednotky. V nkterm ppad jde spe o tzv. military-airsoft. V airsoftovm military prosted meme potkat airsofky, kte skvle napodobuj nap. AR, U.S. Army, U.S. Marines, Bundeswehr, SAS a dal, nebo tak policejn jednotky jako nap. S.W.A.T., URNA, GIGN, GSG9. V neposledn ad pak tak airsoft jednotky napodobujc bezpenostn agentury operujc po celm svt. Nejznmj je bezesporu americk spolenost Blackwater (pozdji Xe, nyn pod nzvem Academi).


Historie

Koeny airsoftu sahaj do konce 80. let 20. stolet, a to pevn do Japonska.
V Japonsku nen umonno civilistm vlastnit stelnou zbra (krom sportovc ve steleckch soutch), nejsp tak proto vyvinuli pesn makety stelnch zbran, kter byly ze zatku nefunkn, tzn. nestlely dn plastov kuliky. A za njak as vymysleli Japonci funkn systm a zaali vyrbt airsoft zbran, kter byly schopny stelby.


Pravidla

Pravidla na airsoftovch akcch jsou rzn. Nebudeme zde popisovat vechny zpsoby pravidel, kad poadatel dan akce, m sv vlastn pravidla, ktermi je poteba se dit. Popeme si zde alespo zkladn pravidlo, kter je na vtin akc, kde zsah plat kamkoliv do tla, hlavy, konetin, pop. zbran, vesty, batohu, kdy okamit "umrte", zvednete ruku a zvolte "mm" nebo "zsah". Pot si nasadte reflexn vestu a odchzte na tzv. mrtvolit, kde se shromauj mrtvoly (zasaen airsofci vyazen z boje). Dle se mete setkat s military akc, u kterch jsou pravidla odlin, po zsahu nevolte "mm" a neodchzte na mrtvolit, ale lehnete si na zem, napodobujete zrann, volte medika, kite "bolest". Takto mete strvit nap. 10 minut a pokud Vs do t doby dn medik neoet, vykrvcte a umrte. Pak teprve odchzte na uren msto. Pokud Vs medik oet, bu se vracte do boje, nebo muste nejdv do "nemocnice" a po urit dob strven v n se smte vrtit ke sv jednotce. A tak dle..

Vbava, dlen zbran a selivo

Vbava

Zkladn vbavou hre na airsoft jsou ochrann brle, jejich noen je ve he povinn (chrn zrak ped zrannm kulikou letc rychlost 100 m/s a vce), zbra na bzi vzduchovky a zpravidla maskovac obleen. Pokroilej hri pak pouvaj imitace grant (petarda zalit v kusu sdry, pop. petarda obalen v hrachu a dalch materilech, kter nejsou nebezpen) i min (jednoduch trhac provzky s malou rozbukou i jinou slabou pyrotechnikou), plynov masky, vyslaky, nosn systmy, non vidn, dmovnice atd.

 

Zbran

Zbran pouvaj jako munici plastovo-keramick kuliky o prmru 6 nebo 8 mm a rznch hmotnostech. Napklad pro pistole se pouvaj nejastji kuliky s hmotnost 0,20 g, ale i 0,25 g nebo lehk 0,12 g. Pro puky nebo samopaly jsou nejpouvanj kuliky s hmotnost okolo 0,25 g. Jeliko po bitv vystlen munice zstv na hiti (piem boj asto probh ve voln prod), lze mluvit o neekologinosti airsoftu; z toho dvodu se vak vyrbj i nboje s krat dobou rozkladu. Dle se vyrbj t잚 kuliky a do vhy 0,43g (m t잚 tm vt setrvanost a tm pdem vt dostel). Tyto kuliky vs vak pjdou d - nap.: 4000kus 0,25 vs pijde na cca 380k a za piblin stejnou cenu podte 500kus 0,43. Tyto kuliky se nejastji pouvaj do manulnch odstelovacch puek s velikou sovou rychlost "sniper" ale tyto puky se ovem pouvaj na velk vzdlenosti.

 

Zbran se dl do t skupin podle toho, m jsou pohnny: manuln, plynov nebo elektrick. Dve byly nejpopulrnj plynov zbran, ve kterch se munice vystelovala hnacm plynem doplovanm z plynovch lahv (tomuto stylu se v anglitin k classic airsoft), dnes jsou ale nejpopulrnj zbran elektrick, kter maj vy spolehlivost a asto i dostel.

 

Airsoftov zbran jsou vtinou vyrbny jako modely skutench zbran v mtku 1:1, take jsou od skutench zbran obtn rozeznateln. Pokroilej hri si zbran dovybavuj rozlinm vybavenm (optiky i kolimtory, svtilny, lasery, …) po vzoru jejich skutench obdob.

 

V esku jsou airsoftov zbran podle zkona o zbranch obecn povaovny za „zbran kategorie D“, kter (i s odpovdajcm stelivem) sm vlastnit, dret a nosit kad svprvn osoba star 18 let, ani by musela mt zbrojn prkaz i jin povolen. Na veejnosti ji vak nesm nosit viditeln a nesm s n stlet na mst, kde by tm mohla ohroovat ostatn osoby nebo pokozovat majetek.Tent zkon veobecn oznauje nkter doplky zbran jako zakzan, ani airsoftov zbran tedy nen dovoleno doplovat noktovizornmi i laserovmi zamovai.

 

zdroj: wikipedia.org


Dlen zbran a stelivo

Zkladn dlen zbran

  • Krtk manuln – Krtk zbran, kter je poteba po kadm vstelu run nathnout. Funguj na principu stlaenho pstu, kter uivatel run nathne. Jedn se o nejlevnj kategorii airsoftovch zbran, kter se vyznauje nzkou kadenc a obvykle i dostelem. Nejbnj sov rychlost tchto zbran se pohybuje kolem 60 m/s. Pouv se munice 0.12, 0.20 a 0.25.
  • Dlouh manuln – Dlouh verze manulnch zbran, oproti krtkm maj podstatn vt dostel, obas srovnateln i s AEG. Jsou dvakrt a tikrt dra ne krtk manuly. Do tto kategorie pat puky, samopaly a vlastn kategorii tvo brokovnice. Brokovnice se daj pomrn vrazn upgradovat. Pouv se munice 0.20 a 0.25.
  • Manuln odstelovaky – Odstelovac puky s manulnm pohonem funguj sice na stejnm principu jako ostatn manuly, ale jsou to nejpesnj zbran, kter si lze podit. asto cenou i sovou rychlost pevyuj AEG. sov rychlost zbran v zkladu bv 100 m/s a vce. Jdou dobe upgradovat. Pouv se munice 0.25 a t잚. Odstelovaky se vak vyrbj i s plynovm i elektrickm pohonem.
  • Plynov – U plynovch zbran je kulika vystelovna tlakem plynu, jeho skladovac ndoba je obvykle soust zsobnku. Tyto zbran jsou bu poloautomatick, nebo pln automatick a obvykle maj vt dostel ne manuln zbran. Nejoblbenj jsou plynov pistole, ale existuj i odstelovac puky a v mal me i automatick puky a samopaly. Za hlavn nevhodu tchto zbran je povaovna nutnost doplovn plynu a jeho rzn fyzikln vlastnosti pi rznch teplotch. Tyto zbran maj tak nejastji ze vech airsoftovch zbran zabudovn zptn rz (blowback), kter jinak chyb. Tato vlastnost z nich dl nejvrnj kopie relnch zbran, co se te ovldn. sov rychlost tchto zbran je rzn, od 60 m/s a po 150 m/s. Tyto zbran vak tm nelze upgradovat.
  • Elektrick (AEG/AEP) – U tchto zbran je pst pohnn vestavnm elektromotorem, kter je napjen akumultorem. Dostel maj obvykle okolo 40–55 metr (v zkladn verzi). Jsou relativn pesn a snadno se do nich dokupuj dal vylepen (upgrade). Standardn sov rychlost v zkladn verzi se pohybuje kolem 90 m/s. Pouv se munice 0.20 a t잚. Pat k nejpouvanjm zbranm. Zbran AEP funguj na stejnm principu, ale kvli nutnosti menho mechanismu jsou slab, v zkladn verzi dosahuj piblin 65 m/s. Mezi AEP pat elektrick pistole(HK USP, Beretta M93R,...) a mal samopaly (MP7, vz. 61 korpion a Mac 10).

 

Stelivo

U kuliek se udv rozmr (6 nebo 8 mm +/- 0,005 mm) a hmotnostn slo (0.12 a 0.45), kter udv hmotnost kuliky v gramech.

Nkte vrobci kuliky let a potahuj vrstvou silikonu, jin vyrbj tzv. BIO stelivo, kter se v prod snze rozkld (je vak o nco dra).

Mezi vrobce 6mm steliva pat firmy G&G, Tokyo Marui, ICS, Guarder, Excel, Warrior, Super King, UHC, King atd. 8mm stelivo vyrbj nap. firmy Marushin i Maruzen.

 

zdroj: wikipedia.org


Celkem zbo: 0 ks
Celkem bez DPH: 0 K
Celkem s DPH: 0 K
Celkem s DPH: 0


airsoft komunita

Kolik jste ochotni do zbran investovat?

2 - 5 tis.

 

35.3 %

5 - 10 tis.

 

21.8 %

10 - 20 tis.

 

19.9 %

nad 20 tis.

 

23.1 %

celkem hlas: 39843

Kolik je Vm jako fanoukovi airsoftu let?

pod 15

 

31.6 %

16-20

 

26 %

21-35

 

21.8 %

35 a vce

 

20.6 %

celkem hlas: 38581

Kter model pistole Z 75 je V oblben??

CZ 75 D COMPACT

 

34.5 %

CZ 75 P-07 DUTY S.

 

30.1 %

CZ 75 SP-01 SHADOW

 

35.4 %

celkem hlas: 24664