kos

Kok

Celkem: 0 ks
Cena: 0 K

Vstup do koku

Obchodn podmnky

1. Prvnick osoba

NODE MORAVA s.r.o.
U Star elektrrny 291/11
71000 Ostrava, Slezsk Ostrava

IO: 27797911
DI: CZ27797911

Zkladn kapitl: 200.000 K
Bankovn spojen: 2679399001/5500 , Raiffaisenbank, poboka Ostrava

 

Obchodn podmnky jsou platn do doby vydn novch obchodnch podmnek v souladu se zkonem . 89/2012

 
2. Objednvka
 Kupn smlouva na jejm zklad je realizovn prodej zbo prodvajcm kupujcmu vznik na zklad zvaznho potvrzen objednvky. Za zvazn se povauje potvrzen telefonick, a to takov, kter je realizovno po pedchozm odesln elektronick objednvky (potvrzen o pijet objednvky do systmu nen potvrzen objednvky). Kontakt nutn k potvrzen objednvky provd zpravidla prodvajc po oven dostupnosti a termnu dodn poadovanho zbo. Prodvajcm potvrzen objednvka (nebo jej st) je pokldna za zvaznou pro ob strany pokud nedojde k poruen podmnek smluvench v dob potvrzen. Za podstatn podmnky se povauje zejmna obsah objednvky (pesn specifikace zbo a jeho potu), cena za zbo, peprava, zpsob a termn doruen. V ppad osobnho odbru zbo se za datum a msto uzaven kupn smlouvy povauje datum pevzet zbo v mst provozovny, poppad na smluvenm mst. Toto datum mus bt souasn uvedeno na faktue, i jenm daovm dokladu, kter slou zrove jako zrun list.

3. Storno objednvky - provozovna
 Storno objednvky ze strany kupujcho:

 - Kupujc m prvo stornovat objednvku bez udn dvodu kdykoli ped jejm zvaznm potvrzenm. Po zvaznm potvrzen objednvky jen v ppad, e prodvajc nespln smluven podmnky dodn. V ppad stornovn potvrzen objednvky je kupujc povinen uhradit prodvajcmu kodu vzniklou tmto jednnm. Prodvajc uplatn prvo na hradu kody zejmna v ppad nkupu zbo "na objednvku", kter bylo nutn na pn zkaznka obstarat nebo v ppad, e v souvislosti se zajitnm zbo dolo ji k vynaloen prokazatelnch nklad, jako zbyten doprava atp.

 
Nevyzvednut zsilky zkaznkem.
Pokud mysln nepevezmete zaslanou zsilku od pepravn sluby, nebo esk poty, dostvte se do naeho internho seznamu tzv. "dlunk". V budoucnu si vyhrazujeme prvo takovho zkaznka odmtnout a jeho dal ppadnou objednvku smazat, nebo trvat na platb pevodem. Zrove si Vs dovolujeme upozornit, e v souladu se zkonem . 89/2012 Sb. Obansk zkonk v platnm znn Vm vznikla povinnost pedmt koup, v souladu se smlouvou, pevzt a zaplatit za nj prodvajcmu dohodnutou cenu. Pokud zbo bez dvodu nepevezmete, jsme nuceni vymhat na Vs dlunou stku za potovn a baln, kter in 170 K pro R, 370 K pro Slovensko (viz zpsob odbru v koku). Tato pohledvka bude v ppad neuhrazen podstoupena tet spolenosti, nebo bude eena prvn cestou.

 

Storno objednvky ze strany prodvajcho:

- bez udn dvodu
- zbo se ji nevyrb nebo nedodv nebo se vraznm zpsobem zmnila cena dodavatele zbo. V ppad, e tato situace nastane, prodvajc bude neprodlen kontaktovat kupujcho za elem dohody o dalm postupu. V ppad, e kupujc zaplatil ji st nebo celou stku kupn ceny, bude mu tato stka pevedena zpt na jeho et nebo adresu v nejkratm monm termnu (nejpozdji vak do 10 pracovnch dn).

4. Odstoupen od kupn smlouvy (zsilkov obchod)
 Odstoupen od kupn smlouvy se dle d zkonem . 89/2012 Sb. (vce v dalch bodech). V souladu se zkonem . 89/2012 Sb. mte jako zkaznk prvo odstoupit od smlouvy do 14 dn od pevzet zbo. Toto prvo je podmnno nkupem jako fyzick osoba (nikoliv na IO). Rozhodnete-li se pro odstoupen v tto lht, dme Vs o dodren ne uvedench podmnek:

- Kontaktujte ns, e dte o odstoupen od smlouvy a uvete slo objednvky, variabiln symbol a datum nkupu. Pokud jste ji zbo obdrel-a a pevzal, zalete jej zpt na na adresu uvedenou v sekci kontakt.

- K odstoupen od kupn smlouvy je nutn doklad o koupi (faktura, daov doklad). V ppad, e
jednnm kupujcho vznikne prodvajcmu koda, je kupujc povinen tuto kodu uhradit
(zejmna nepln obsah, pokozen obsah atd.)Zbo, prosme, poslejte doporuen a pojitn, jeliko nerume za jeho ppadnou ztrtu na cest k nm (doporuen neznamen na dobrku).Pi splnn vech ve uvedench podmnek pro vrcen zbo Vm penze za zbo zaleme sloenkou nebo pevodem na V et a to nejpozdji do 30 kalendnch dn po fyzickm obdren zbo. V ppade nesplnn nkter z ve uvedench podmnek nebudeme akceptovat odstoupen od spotebitelsk smlouvy a zbo bude vrceno na nklady kupujcho zpt nebo bude uschovno na nai provozovn za manipulan poplatek ve vi 1% prodejn ceny zbo za den uschovn (tento poplatek zahrnuje zejmna manipulaci, prostor na uschovn a pojitn cizch vc movitch).
 
5. Dodac podmnky
 Dodvky pedmtu plnn (objednanho zbo) budou realizovny dle dostupnosti produktu a provoznch monost prodvajcho. Pedpokldan doba dodn je zkaznkovi avizovna ped provedenm jeho objednvky, proto jejm provedenm akceptuje avizovanou dobu dodn.

 Msto odbru je stanoveno na zklad objednvky kupujcho, a to jako uveden adresy dodn zkaznkem pi provdn objednvky pes zsilkov obchod, pop. po dohod na provozovn firmy. Zpravidla je doprava zajitna kurrn slubou, poppad po dohod se zkaznkem je monost zbo zaslat speciln vybranm dopravcem. V ppad dobrkovch balk je vyuvna sluba spolenosti PPL, kdy zkaznk plat za zbo pi jeho pevzet. Doporuuje se pokud je to mon si zbo ihned pi pevzet zkontrolovat, jeliko pak jsou tce uznateln a dokazateln kody zpsoben pi peprav. Za splnn dodvky se povauje dodn pedmtu plnn na uveden msto. Soust dodvky nen instalace pedmtu plnn. Dopravu na adresu uren zajiuje prodvajc. Zsilka se zbom vdy obsahuje daov doklad, nvod na pouvn vrobku. Rozvoz zbo zajiujeme po cel esk republice. Nklady na dopravu zbo rozliujeme podle zvolenho zpsobu. Pi objednn zbo v hodnot nad 10.000 K vetn DPH je doprava zdarma, nen-li dohodnuto se zkaznkem jinak. Pi ni celkov hodnot objednvky in dopravn 170 K vetn DPH(PPL). V ppad zaslan zbo na Slovensko, je vdy tovna cena dopravy 370 K a to i v ppad pekroen stky 10.000 K s DPH.

6. Dodaten zmny v dajch
 Zmny ve fakturanch dajch po expedici zsilky jsou zpoplatnny stkou 50 K. Sazba se tk dodaten zmny nkupu z fyzick osoby na osobu prvnickou, tj. doplnn IO a DI na fakturu. S fyzickou osobou obchodujeme na zklad obanskho zkonku, zatmco s prvnickou osobou dle obchodnho zkonku. Tato stka je zpravidla poadovna a v ppad, e je nutn zaslat expres daov doklad potou. Zpravidla nen nikdy tento poplatek tovn, jeliko vechny zmny jsou provedeny jet ped samotnm odeslnm zbo.
 
7. Odpovdnost za vady zbo a zruka
 Nedlnou soust obchodnch podmnek jsou reklaman podmnky, kter jsou v plnm znn v sekci Reklaman podmnky nebo v psemnm proveden na provozovn prodvajcho.
 
8. Ochrana osobnch dat
 Respektujeme Vae soukrom. Abychom vm mohli nabdnout hodnotn sluby, potebujeme znt nkter Vae osobn data. Tato data chrnme ped zneuitm a nebudou nikdy poskytnuty dnmu tetmu subjektu. Pouvnm tohoto internetovho obchodu souhlaste se shromaovnm a pouvnm informac o Vvs a Vvaich nkupech za ve stanovench podmnek. N internetov zsilkov obchod si vyhrazuje prvo ustoupit od zruky bezpenosti v ppad napaden serveru neznmm pachatelem (heckerem). Pouze v takovm ppad neplat ve uveden pravidla manipulace s daty.

9. Prodej a platba za zbo
 Prodvajc je majitelem zbo a prodv jej kupujcmu (zkaznkovi). Zbo je majetkem prodvajcho do doby pln zaplacen ceny zbo. Uhrazen pln stky je provedeno buto v hotovosti na provozovn prodvajcho, dobrkou v mst pedn zbo (skrze smluvn spedin spolenost), bankovnm pevodem nebo u firem fakturou a to tak, e na et prodvajcho mus bt pipsna pln cena zbo po odeten bankovnch a jinch poplatk. Dle pak je mono platit platebnmi kartami VISA, VISA ELEKTRON, MAESTRO, MAESTRO ELEKTRON. Dle pak monost on-line platby zkrz KB.

10. Reklamace
 Reklaman podmnky naleznete v samostatn sekci REKLAMACE .

11. Zvren ustanoven

 Tyto Obchodn podmnky jsou platn pro vechny obchodn ppady uzavran mezi Bc. Davidem Noskem a kupujcm. Kupujcm se rozum fyzick osoba stejn jako osoba prvnick. Prvn vztahy obou smluvnch stran vznikl na zklad uzaven objednvky se d v ppad fyzick osoby ustanovenmi obanskho zkonku, v ppad prvnick osoby obchodnm zkonkem. V zvislosti na zmn pslunch prvnch norem, jako i na obchodn politice si Ing. Marek Dngl vyhrazuje prvo Obchodn podmnky mnit. Tuto zmnu a jej innost spolenost vyhls vhodnm zpsobem na internetovch strnkch www.zbrane-airsoft.cz stejn jako na kamennch provozovnch spolenosti.

 
Pejeme pjemn nkup,

www.zbrane-airsoft.cz

Celkem zbo: 0 ks
Celkem bez DPH: 0 K
Celkem s DPH: 0 K
Celkem s DPH: 0


airsoft komunita

Kolik jste ochotni do zbran investovat?

2 - 5 tis.

 

36.3 %

5 - 10 tis.

 

21.5 %

10 - 20 tis.

 

19.4 %

nad 20 tis.

 

22.8 %

celkem hlas: 36230

Kolik je Vm jako fanoukovi airsoftu let?

pod 15

 

32.3 %

16-20

 

26.1 %

21-35

 

21.5 %

35 a vce

 

20 %

celkem hlas: 34962

Kter model pistole Z 75 je V oblben??

CZ 75 D COMPACT

 

34.8 %

CZ 75 P-07 DUTY S.

 

29.8 %

CZ 75 SP-01 SHADOW

 

35.4 %

celkem hlas: 21246